કોરોનાટૉપ ન્યૂઝનવી દિલ્હી

બ્રેકિંગ: કેન્દ્રીય રેલવે રાજ્ય મંત્રી સુરેશ અંગડીનું કોરોનાને લીધે અવસાન

કેન્દ્રીય રેલવે રાજ્ય મંત્રી સુરેશ અંગડીનું કોરોનાનેલીધે મૃત્યુ. કર્ણાટકથી આવે છે તેઓ. ચાર વખત સાંસદ બન્યા હતા. પ્રથમ વખત કેન્દ્રીય પ્રધાન બનાવવામાં આવ્યા હતા. તેમનો દિલ્હી એઈમ્સમાં સારવાર ચાલતી હતી.તેઓ ભાજપના કર્ણાટકથી સાંસદ હતા.

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button