આણંદકોરોનાટૉપ ન્યૂઝ

આણંદ જિલ્લામાં આજે વધુ 10 પોઝીટીવ કેસો નોંધાયા: જાણો શું પરિસ્થિતિ છે સમગ્ર જિલ્લાની

આણંદ જિલ્લામાં આજે વધુ 10 પોઝીટીવ કેસો નોંધાયા છે આજે નોંધાયેલા કેસોની માહિતી નીચે પ્રમાણે છે

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button