આણંદ

આજથી બરાબર ૯૦ વર્ષ પહેલા ૧૨મી માર્ચ ૧૯૩૦ ના રોજ મહાત્મા ગાંધીએ દાંડી કુચ કરી હતી

આજથી બરાબર ૯૦ વર્ષ પહેલા ૧૨મી માર્ચ ૧૯૩૦ ના રોજ મહાત્મા ગાંધીએ દાંડી કુચ કરી હતી. જે અંતર્ગત ગત ૧૨મી માર્ચ ૨૦૨૦ ના રોજ મહાત્મા ગાંધીના પ્રપૌત્ર તુષાર ગાંધીના નેતૃત્વમાં સાબરમતી આશ્રમથી નીકળેલી દાડીકુચ આણંદ આવી પહોંચી હતી અને ગઈકાલે એક દિવસનો વિરામ કર્યા બાદ આજે સવારે દાંડીયાત્રાએ આગળ જવા પ્રસ્થાન કર્યું હતું.

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button