આણંદ

આંકલાવ તાલુકાની ૧૩ ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણીના વિજેતા

અંબાલી ઃ મીનાબેન વિકાસભાઈ ગોસ્વામી
આમરોલ ઃ પ્રિયંકા અનિલ પરમાર
જાેસીકુવા ઃ રાજેન્દ્ર માનસિંગ સોલંકી
ગંભીરા ઃ મીનબેન લાલજીભાઈ પઢીયાર
કોસિન્દ્રા ઃ પીયૂસકુમાર હસમુખભાઈ પટેલ
ભેટાસી બા ભાગ ઃ લક્ષ્મીબેન મહેશભાઈ પરમાર
લાલપુરા ઃરતનબેન કમલેશભાઈ જાદવ
આસોદર ઃ રમણભાઇ મહીજીભાઈ પરમાર
હઠીપુરા ઃ જેસગભાઈ ચતુરભાઈ ચૌહાંન
બમણગામ ઃ રાજેશભાઈ શાન્તિલાલ ચાવડા
ભેટાસી વાટા ઃ ભારતીબેન રાજેન્દ્રસિંહ રાજ
રણછોડપુરા ઃ મંજુલાબેન ગોવિંદભાઈ ઠાકોર
આસરમા ઃ રમીલાબેન બુધાભાઈ મકવાણા

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button