આણંદ

વિવેકાનંદ યુવા કેન્દ્ર બોરસદ દ્વારા સરહદ પર ફરજ બજાવતા વીર જવાનો માટે હેતભરી રાખડી મોકલવામાં આવી

બોરસદ શક્તિ મંડળ દ્વારા સરહદ પર ફરજ બજાવતા વીર જવાનો માટે આશિર્વાદ ર્વરૂપે સ્વામિ વિવેકાનંદ યુવા કેન્દ્ર બોરસદ દ્વારા હેતભરી રાખડી મોકલવામાં આવી. આ પ્રસંગે બોરસદ નગરપાલિકા સંયોજક દર્પણ પટેલને અર્પણ કરવામાં આવી હતી.

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button