આણંદઉમરેઠકોરોનાગુજરાત

આણંદ જિલ્લામાં કોરોના વાયરસના આજે નોંધાયા માત્ર ચાર પોઝીટીવ કેસો

આજ રોજ આનંદ જિલ્લામાં કોરરોના વાયરસના માત્ર ૪ પોઝીટીવ કેસો નોંધાયેલા છે નોંધાયેલા કેસોની માહિતી નિચે પ્રમાણે છે

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button